Privacy Policy

Privacy verklaring

Cheiron Life Design/www.cheironlifedesign.nl

Inleiding

Om spirituele, therapeutische en (ortho)pedagogische diensten te kunnen leveren verwerkt Cheiron Life Design persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede actuele nationale wet- en regelgeving op het moment van verwerking. De AVG schrijft voor dat Cheiron Life Design inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen. Cheiron Life Design zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog actueel is.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens zijn:

Cheiron Life Design – Karin Goverde en Arjen Jonker
Lenteklokje 2
5803 JW Venray
www.cheironlifedesign.nl
info@cheironlifedesign.nl
K.v.K. nummer 14107289

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Cheiron Life Design verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:

 • • achternaam
 • • voornamen
 • • adres
 • • telefoonnummer
 • • e-mailadres
 • • geslacht
 • • geboortedatum
 • • geboorteplaats
 • • factuurnummer

Verwerkingsgrond

Cheiron Life Design verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

 1. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
 2. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de betreffende diensten;
 3. Cheiron Life Design een wettelijke verplichting dient na te komen;
 4. de betreffende cliënt daarom verzoekt.

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • • behandeling van de hulpvraag
 • • facturatie
 • • telefonisch contact, e-mailcontact
 • • uitvoering wettelijke verplichtingen

Delen van persoonsgegevens met derden

Cheiron Life Design verstrekt de gegevens niet aan derden, tenzij de betreffende cliënt daarom verzoekt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaarduur van persoonsgegevens

Cheiron Life Design zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteert Cheiron Life Design de volgende bewaartermijnen:

▪ Voor zover de wettelijke bepalingen daarop van toepassing zijn.

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens. Dit kan via de website van Cheiron Life Design of door middel van telefoon of e-mail.

Gebruik van cookies op website

Cheiron Life Design gebruikt geen cookies op de website.

Beveiliging van de door Cheiron Life Design vastgelegde persoonsgegevens

Cheiron Life Design neemt de bescherming van de gegevens van haar cliënten serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als er zich onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Cheiron Life Design onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijk te beperken. Cheiron Life Design meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor cliënten neemt Cheiron Life Design onverwijld contact op met deze cliënten.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

De cliënt heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van zijn/haar gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Karin Goverde of Arjen Jonker via info@cheironlifedesign.nl.

 

Intrekken toestemming

De cliënt heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie).

 

Karin Goverde en Arjen Jonker
Cheiron Life Design
Mei, 2018

Onze contact gegevens

Cheiron Life Design
Lenteklokje 2
5803 JW Venray

tel: 0478-511288
Email: info@cheironlifedesign.nl

Kvk: 14 10 72 89